top of page

#StandForSafety

活動:2018年12月

學生們就安全對他們意味著什麼發表了自己的看法。

請查看下面的完整圖片庫,其中包含我們為期一個月的活動中分享的觀點,以提高人們對人身安全的認識!

學生

安全立場

Dec21,2018 HP-TIE.png
Dec28,2018 HP-TIE.png
Dec14,2018 HP-TIE.png
Dec24,2018 HP-TIE.png
Dec7,2018 HP-TIE.png
Dec17,2018 HP-TIE.png
Dec10,2018 HP-TIE.png
bottom of page